عناوين استانداردها و ضوابط صنعت ساختمان و تاسيسات که تا کنون در مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن تدوين گرديده است در جدول زير ارائه شده است.

 

رديف عنوان استاندارد شماره استاندارد ملي نام دبير
1 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي ‌تجهيزات ساختماني و تاسيسات صنعتي- تعيين ابعاد گونيا بودن و خطي بودن عايق حرارتي پيش‌ساخته لوله- روش آزمون 13793 خانم خدابنده 
دکتر ويسه
2 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي ‌تجهيزات ساختماني و تاسيسات صنعتي- تعيين مقادير جزئي يون‌هاي سديم، سيليکات، فلورايد و کلرايد محلول در آب 13791 خانم خدابنده 
دکتر ويسه
3 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي ‌تجهيزات ساختماني و تاسيسات صنعتي- تعيين خواص انتقال بخار آب عايق حرارتي پيش‌ساخته لوله- روش آزمون 13785 خانم خدابنده 
دکتر ويسه
4 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي ‌تجهيزات ساختماني و تاسيسات صنعتي تعيين ضريب انبساط حرارتي - روش آزمون 13790 خانم خدابنده 
دکتر ويسه
5 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي ‌تجهيزات ساختماني و تاسيسات صنعتي- تعيين جذب آب کوتاه‌مدت از طريق غوطه‌وري جزئي عايق حرارتي پيش‌ساخته لوله - روش آزمون 13789 خانم خدابنده 
دکتر ويسه
6 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي ‌تجهيزات ساختماني و تاسيسات صنعتي- تعيين حداکثر دما کار - روش آزمون 13784 خانم خدابنده 
دکتر ويسه
7 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي ‌تجهيزات ساختماني و تاسيسات صنعتي- تعيين حداکثر دماي کاربرد عايق حرارتي پيش‌ساخته لوله- روش آزمون 13788 خانم خدابنده 
دکتر ويسه
8 عايق‌حرارتي ‌تجهيزات ساختماني و تاسيسات صنعتي- تعيين ضريب هدايت حرارتي اعلام شده 13783  خانم خدابنده 
دکتر ويسه
9 پلاستيک‌ها و لاستيک‌هاي سلولي- تعيين ابعاد خطي 2316 خانم خدابنده 
دکتر ويسه
 10  عملکرد حرارتي- فرآورده‌ها و اجزاي ساختماني- ملاک‌هاي ويژه براي ارزيابي اندازه‌گيري آزمايشگاهي خواص انتقال حرارت- بخش سوم: اندازه‌گيري به وسيله روش جريان حرارت‌سنج 13787-3 خانم خدابنده 
دکتر ويسه
11  سنگدانه‌هاي درشت- روش آزمون- تعيين وزن مخصوص انبوهي و جذب آب 4982 خانم خدابنده 
دکتر ويسه
 12 سنگدانه سبک براي بتن سازه‌اي- ويژگي‌ها  4985 خانم خدابنده 
دکتر ويسه
 13 سنگدانه - سنگدانه‌هاي سبک مورد مصرف در بلوک‌هاي بتني 7657 خانم خدابنده 
دکتر ويسه
 14 عايق‌هاي حرارتي مورد استفاده در ساختمان بر پايه پشم‌هاي معدني- ويژگي‌ها 8116 خانم خدابنده 
دکتر ويسه
 15  مصالح ساختماني- فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي- تخته گچي با عايق فوم صلب پلي‌استايرن با عايق فوم صلب پلي‌يورتان- ويژگي‌ها  13786 خانم خدابنده 
دکتر ويسه
 16  پلاستيک‌هاي سلولي صلب- تعيين جذب آب- روش آزمون 2315  خانم خدابنده 
دکتر ويسه
17 سنگدانه- تعيين چگالي، چگالي نسبي (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه ريز- روش آزمون  4980 خانم خدابنده 
دکتر ويسه
18 خاک- طبقه‌بندي خاک‌ها و مخلوط‌هاي خاک- سنگدانه براي راه‌سازي- آيين کار  7823 خانم خدابنده 
دکتر ويسه
19 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتي- تعيين خواص انتقال حرارت پايدار عايق حرارتي پيش‌ساخته لوله- روش آزمون 13792 خانم خدابنده 
دکتر ويسه
20 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي مصارف ساختماني‌ـ روش آزمون تعيين چگالي ظاهري  7118 خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
21 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي مصارف ساختماني ـ روش آزمون تعيين مقاومت کششي عمود بر سطح 7119  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
22 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي مصارف ساختماني ـ روش آزمون تعيين طول و عرض 7113  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
23 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي مصارف ساختماني ـ روش آزمون تعيين ضخامت   7114 خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
24 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي مصارف ساختماني ـ روش آزمون تخت بودن 7116  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
25 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي مصارف ساختماني ـ روش آزمون تعيين رفتار فشاري 7117  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
26 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي مصارف ساختماني ـ روش آزمون تعيين جذب آب کوتاه مدت با غوطه‌ور سازي جزئي 7120  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
27 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي مصارف ساختماني ـ تعيين پايداري ابعادي در شرايط ازمايشگاهي نرمال و ثابت  7293 خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
28 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي مصارف ساختماني ـ تعيين پايداري ابعادي در شرايط دما و رطوبت معين 7294  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
29 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي مصارف ساختماني ـ تعيين تغيير شکل تحت بار فشاري و شرايط دماي مشخص ـ روش آزمون 7295  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
30 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي مصارف ساختماني ـ تعيين خزش فشاري ـ روش آزمون 7296  خانم جعفرپور 
12 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي مصارف ساختماني ـ تععين مقاومت کششي موازي با سطوح ـ روش آزمون 7297   خانم خدابنده ـ مهندس ويسه
13 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي مصارف ساختماني ـ تعيين پايداري ابعاد خطي آزمونه‌ها ـ روش آزمون  7298  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
14 فرآورده‌هاي عايق کاري حرارتي براي مصارف ساختماني ـ تعيين خواص انتقال بخار آب ـ روش آزمون 7299   خانم خدابنده ـ مهندس ويسه
15 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي مصارف ساختماني ـ تعيين رفتار برشي ـ روش آزمون  7303  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
16 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي مصارف ساختماني ـ تعيين رفتار خمشي ـ روش آزمون 7302  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
17 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي مصارف ساختماني ـ تعيين جذب آب دراز مدت با غوطه‌ور سازي  7300 خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
18 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي براي مصارف ساختماني ـ تعيين پايداري در برابر يخ زدن و آب شدن 7304  خانم جعفرپور 
19 سنگدانه ـ سنگدانه‌هاي سبک مورد مصرف در بلوک‌هاي بتني ـ ويژگي‌ها  7656 خانم جعفرپور 
20 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي ـ تعيين جذب آب درازمدت از طريق نفوذ ـ روش آزمون  7301 خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
21 فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي ـ تعيين گونيا بودن 7115  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
22 آجرهاي سبک باربر و غير باربر با سوراخ‌هاي قائم ـ ويژگي‌ها 7121  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
23 آجرهاي سبک غير باربر با سوراخ‌هاي افقي و پنل‌‌هاي آجري رسي غير باربر با سوراخ‌هاي افقي ـ ويژگي‌ها 7122  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
24 آجرهاي سبک غير باربر با سوراخ‌هاي افقي و پنل‌هاي آجري رسي غير باربر با سوراخ‌هاي افقي و آجرهاي رسي سبک با سوراخ‌هاي قائم ـ روش آزمون 7134  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
25 واکنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني ـ روش‌هاي آزمون ـ قسمت دوم: قابليت نسوختن مواد 2-7271  مهندس بختياري 
26 درها و ديوارهاي پرده‌اي و پنجره‌ ساختمان ـ تعيين آب‌بندي‌ـ روش آزمون 7821  دکتر خراساني زاده 
27 درها و ديوارهاي پرده‌اي و پنجره ساختمان ـ تعيين ميزان نفوذ هوا ـ روش آزمون 7822  دکتر خراساني زاده 
28 بلوک‌هاي سيماني سبک غير باربر ـ ويژگي‌ها 7782  خانم جعفرپور 
29 مصالح ساختماني ‌ـ فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي ـ تعيين مواد آلي ـ روش آزمون 8081  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
30 مصالح ساختماني‌ـ فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي‌ـ آکوستيک‌ـ در ساختمان‌هاي مسکوني ‌ـ روش آزمون 8082  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
31 مصالح ساختماني‌ـ فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي ـ تعيين ضخامت فرآورده‌هاي عايق‌کاري کف شناور ـ روش آزمون 8083  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
32 مصالح ساختماني ـ فرآورده‌هاي عايق کاري حرارتي ـ واژه‌نامه 8084  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
33 مصالح ساختماني‌ـ فرآورده‌هاي عايق‌کاري حرارتي‌ـ آکوستيک‌ـ مواد براي کاربردهاي آکوستيکي‌ـ تعيين مقاومت در برابر جريان هوا‌‌ـ ‌روش آزمون  8085 خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
34 مصالح ساختماني ـ فرآورده‌هاي عايق‌کاري‌ حرارتي‌ـ تعيين رفتار تحت بار متمرکز‌ـ روش آزمون 8086  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
35 بتن ـ مواد افزودني شيميايي ـ ويژگي‌ها ـ تجديدنظر 2930  آقاي ماجدي ـ خانم قوامي 
36 بتن ـ مواد افزودني شيميايي ـ روش آزمون ـ قسمت اول: بتن و ملات شاهد 8117  آقاي ماجدي ـ خانم قوامي 
37 بتن ـ روش ساخت و عمل آوري آزمونه‌ها در کارگاه ـ آيين‌کار (تجديدنظر) 3205  مهندس ‌رئيس‌قاسمي 
38 سنگدانه ـ قابليت انبساط پذيري به روش برسي تغيير طول منشورهاي بتن ناشي از واکنش سنگدانه‌ها با قليائي‌ها ـ روش آزمون  8149 مهندس رئيس‌قاسمي 
39 بلوک‌هاي سيماني توخالي ـ ويژگي‌ها ـ تجديد‌نظر   1-70 خانم فيروزيار 
40 بلوک‌هاي سيماني توخالي ـ روش‌هاي آزمون ـ تجديد نظر  2-70   خانم فيروزيار
41 شبکه فولادي جوشي براي مسلح کردن بتن ـ ويژگي‌ها  3-8133  دکتر طارق مهدي 
42 پانل‌هاي ساختماني ـ مقاومت فشاري و خمشي ـ روش آزمون  8063  مهندس زماني 
43 آزمون‌هاي آتش براي مصالح و فرآورده‌‌هاي ساختماني قسمت اول: شدت رهايش گرما ناشي از سوختن مواد   1-7271 مهندس بختياري 
44  بتن ـ اندازه‌گيري پتانسيل واکنش قليايي سنگ‌هاي کربناتي به عنوان سنگدانه بتن با استفاده از روش استوانه سنگي ـ روش آزمون  7656 خانم جعفرپور 
45 واکنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني- طبقه بندي  8299  مهندس بختياري 
46 فرآورده‌هاي عايقکاري حرارتي فوم پلي يورتان صلب ساخته شده در کارخانه (PUR)ـ ويژگي‌‌‌‌‌‌ها   8298 خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
47 فرآورده‌هاي عايقکاري حرارتي ساخته شده در کارخانه از پرليت منبسط ـ ويژگي‌ها  8320  خانم خدابنده ـ مهندس ويسه 
48 بلوک‌هاي گچي ـ تعاريف، ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون
( تجديد نظر) 
2786  خانم جعفرپور 
49 اکوستيک ـ جذب نمونه‌هاي صدا براي استفاده در ساختمان ـ درجه بندي جذب صدا براي استفاده در ساختمان  8184  آقاي هدايتي ـ خانم رئيسيان
 
50 سنگدانه هاي بتن – ويژگيها (تجديد نظر )  302  مهندس ويسه 
51 خاک ـ نفوذ استاندارد SPT در مطالعات ژئوتکنيک ـ روش آزمون   8446 دکتر طباطبايي 
52 سنگدانه ـ تعيين مقاومت سنگدانه هاي درشت دانه در مقابل سايش و ضربه در دستگاه لوس آنجلس ـ روش آزمون  8447  دکتر طباطبايي 
53 خاک ـ آزمون سه محوري تحکيم يافتة زهکشي نشدة استاتيکي خاک هاي چسبنده ـ روش آزمون  8448  دکتر طباطبايي 
54 پانلهاي ساختماني ـ تعيين مقاومت برشي پانلهاي ديواري قابدار تحت بارهاي استاتيکي ـ روش آزمون 8449  مهندس زماني 
55 بتن ـ روش ساخت و عمل آوري آزمونه هاي بتني در کارگاه ـ آيين کار (تجديد نظر ) 3205   مهندس رئيس قاسمي
56 واکنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني ـ روش هاي آزمون ـ قسمت هشتم : روش هاي تثبيت  شرايط و ضوابط کلي براي انتخاب مصالح پشت کار  8-7271  مهندس بختياري – خانم جعفرپور
57 واکنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني ـ روش هاي آزمون ـ قسمت چهارم : قابليت افروزش فرآورده هاي ساختماني در برخورد مستقيم شعله  4-7271 مهندس بختياري – خانم جعفرپور 
58 اکوستيک ـ اندازه گيري صدابندي در ساختمان ها و اجزاي ساختماني – قسمت ششم : اندازه گيري آزمايشگاهي صدابندي کوبه اي سقف ها 6-8568  آقاي هدايتي – خانم رئيسيان 
59 واکنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي ساختماني – روش هاي آزمون ـ قسمت پنجم : تعيين گرماي ناشي از سوختن مواد 1-7271   آقاي مهندس بختياري – خانم تقي اکبري
60 مصالح ساختماني ـ فراورده هاي با مقاومت حرارتي متوسط و زياد ـ تعيين مقاومت حرارتي ـ روش لوح گرم محافظت شده و جريان سنج  8621 آقاي دکتر کاري- خانم هراتيان 
61 بتن سبک ـ تعيين مدول ارتجاعي استاتيکي فشاري بتن هوادار اتوکلاو شده و يا بتن سبکدانه با ساختار باز ـ روش آزمون  8591 آقاي مهندس رئيس قاسمي 
62 بتن سبک ـ تعيين جمع شدگي ناشي از خشک شدگي بتن هوادار اتو گلاوشده ـروش آزمون  8592 آقاي مهندس رئيس قاسمي 
63 بتن سبک ـ قطعات بتني هوادار اتوکلاو شده ـ ويژگي ها 8593  آقاي مهندس رئيس قاسمي 
64 بتن سبک ـ تعيين جرم حجمي خشک بتن هوادار اتوکلاو شده ـ روش آزمون 8594  آقاي مهندس رئيس قاسمي 
65 بتن سبک ـ تعيين ابعاد قطعات بنايي ـ روش آزمون 8595   آقاي مهندس رئيس قاسمي
66 بتن سبک ـ تعيين مقاومت فشاري بتن هوادار اتوکلاو شده ـ روش آزمون 8596  آقاي مهندس رئيس قاسمي 
67 تشريح و شناسايي خاک‌ها  8737 دکتر طباطبايي 
68 خاک ـ روش نگهداري و حمل نمونه‌هاي خاک ـ آئين کار 8738   دکتر طباطبايي
69 بتن سبک ـ تعيين نفوذپذيري بخار‌آب بتن هوادار اتوکلاو شده ـ روش آزمون 8597  آقاي مهندس رئيس قاسمي 
70 بتن سبک ـ تعيين مقاومت خمشي بتن هوادار اتوکلاو شده ـ روش آزمون  8598  آقاي مهندس رئيس قاسمي
71 سنگدانه – قابليت واکنش سنگدانه ها با قليايي ها به روش ملات منشوري تسريع شده 8753  آقاي مهندس رئيس قاسمي 
72 عايق هاي حرارتي – تعيين مقاومت حرارتي و خواص مربوط به آن در حالت پايدار توسط دستگاه لوح گرم محافظت شده – روش آزمون 8731   آقاي مهندس ميرزا طلوعي
73 دوغاب براي بنايي‌ـ ويژگي‌ها  8871 مهندس ماجدي ـ مهندس مظلومي ثاني 
74 طراحي ساختمان‌ در برابر زلزله ـ آيين‌نامه  2800  دکتر تهراني‌زاده 
75 آکوستيک ـ درجه‌بندي صدابندي در ساختمان‌ها و اجزاي ساختماني ـ قسمت اول  1-8834 آقاي هدايتي ـ خانم رئيسيان 
76 آکوستيک ـ درجه‌بندي صدابندي در ساختمان‌ها و اجزاي ساختماني و اجزاي ساختماني ـ قسمت دوم: اندازه‌گيري آزمايشگاهي صدابندي هوابرد اجزاي ساختماني 3-8568   آقاي هدايتي ـ خانم رئيسيان
77 بتن ـ اندازه‌گيري يون کلريد محلول در اسيد در ملات و بتن سخت شده ـ روش آزمون  8946 خانم جعفرپور ـ خانم خدابنده 
78 بتن ـ اندازه‌گيري يون کلريد محلول در آب  در ملات و بتن سخت شده ـ روش آزمون 8947  خانم جعفرپور ـ خانم خدابنده 
79 ملات ـ تعيين مقاومت چسبندگي ملات به قطعات بنايي ـ روش آزمون 8945  خانم جعفرپور 
80 اکوستيک ـ انداره‌گيري صدابندي در ساختمان‌هاي و اجزاي ساختماني ـ قسمت دوم: تعيين، بازبيني و کاربرد داده‌هاي دقيق  2-8568 آقاي هدايتي ـ خانم مديري 
81 اکوستيک ـ اندازه‌گيري صدابندي در ساختمان‌ها و اجزاي ساختماني ـ قسمت هفتم: اندازه‌گيري ميداني صدابندي کوبه‌اي سقف‌ها  7-8568  آقاي هدايتي
82 اکوستيک – اندازه گيري صدابندي در ساختمان ها و اجزاي ساختماني – قسمت پنجم : اندازه گيري ميداني صدابندي هوابرد نما و اجزاي آن  5-8568  آقاي هدايتي
83 اکوستيک – اندازه گيري صدابندي در ساختمان ها و اجزاي ساختماني – قسمت هشتم : اندازه گيري آزمايشگاهي کاهش تراگسيل نوفه کوبه اي از پوشش هاي کف , بر روي کف سنگين استاندارد 8-8568   آقاي هدايتي _ خانم رئيسيان
84 اکوستيک _ اندازه گيري صدابندي در ساختمان ها و اجزاي ساختماني _ قسمت دهم : اندازه گيري آزمايشگاهي صدابندي هوابرد اجزاي ساختماني کوچک 10-8568  آقاي هدايتي _ خانم رئيسيان 
85 ملات بنايي ـ روش آزمون ـ قسمت سوم: تعيين رواني ملات تازه ( به وسيله ميز رواني)  3-9150 مهندس پورخورشيدي 
86 قطعات بنايي ـ اندازه‌گيري ضريب جذب آب ناشي از مويينگي براي قطعات بنايي ـ بتني ـ روش آزمون  9173 مهندس پورخورشيدي 
87 قطعات بنايي ـ تعيين مقاومت خمشي قطعات بنايي بتني ـ روش آزمون 9174  مهندس پورخورشيدي 
88 قطعات بنايي ـ اندازه‌گيري تغيير شکل نسبي ناشي از تغييرات رطوبت ـ روش آزمون 9149  مهندس پورخورشيدي 
89 ملات بنايي ـ روش آزمون ـ قسمت هفتم: تعيين مقدار هواي ملات تازه 7-9150  مهندس پورخورشيدي 
90 بتن سبک ـ تعيين درصد رطوبت بتن هوادار اتوکلاو شده ـ روش آزمون 9159  مهندس رئيس قاسمي 
91 بتن سبک ـ قطعات پيش‌ساخته مسلح بتن هوادار اتوکلاو شده و يا بتن سبکدانه با ساختار باز تحت بار عرضي ـ روش آزمون  9160  مهندس رئيس قاسمي
92 بتن سبک ـ قطعات پيش‌ساخته مسلح بتن هوادار اتوکلاو شده و يا بتن سبکدانه با ساختار باز تحت بار طولي (قطعه قائم ساختماني) ـ روش آزمون  9161 مهندس رئيس قاسمي 
93 ملات بنايي ـ روش‌هاي آزمون ـ قسمت ششم: تعيين جرم حجمي ملات تازه 6-9150  مهندس رئيس قاسمي 
94 ملات بنايي ـ روش آزمون ـ قسمت نهم ـ تعيين عمرکارايي و زمان تصحيح ملات تازه 9-9150  خانم فيروزيار 
95 ملات بنايي ـ روش آزمون ـ قسمت دهم ـ تعيين چگالي انبوهي خشک ملات سخت شده 10-9150  خانم جعفرپور 
96 ملات بنايي ـ روش آزمون ـ قسمت يازدهم ـ تعيين مقاومت خمشي و فشاري ملات سخت شده 11-9150  خانم جعفرپور 
97 ملات بنايي ـ روش آزمون ـ قسمت دوازدهم ـ تعيين مقاومت چسبندگي ملات‌هاي اندودکاري بيروني و داخلي سخت شده، به مصالح زيرکار 12-9150   خانم جعفرپور، خانم فيروزيار
98 ملات بنايي ـ روش آزمون ـ قسمت هفدهم ـ تعيين مقدار کلريد محلول در آب براي ملات‌‌هاي تازه  17-9150 خانم جعفرپور 
99 ملات بنايي ـ روش آزمون ـ قسمت هيجدهم‌ ـ تعيين ضريب جذب آب موئينه ملات سخت شده  18-9150 خانم جعفرپور 
100 ملات بنايي ـ روش آزمون ـ قسمت نوزدهم ـ تعيين نفوذ بخار آب ملات‌هاي اندودکاري بيروني و داخلي سخت شده 19-9150  خانم جعفرپور 
101 ملات بنايي ـ ويژگي‌ها ـ قسمت اول ـ ملات اندودکاري بيروني و داخلي 1-706  خانم جعفرپور 
102 ملات بنايي ـ ويژگي‌ها ـ قسمت دوم ـ ملات براي کارهاي بنايي (تجديدنظر) 2-706  خانم جعفرپور 
103 تر وخشک شدن مخلوط هاي خاک – سيمان متراکم شده 934 خانم فيروزيار
104 گچ ـ واژه نامه 10742 خانم جعفرپور
105 ملات بنايي ـ تعيين سازگاري ملات هاي اندودکاري بيروني يک لايه با مصالح زير کار 21-9150 خانم جعفرپور
106 بلوک هاي شيشه اي 3241 خانم مهندس ارشاد
107 ارزيابي به کمک تخلخل سنجي با جيوه 1-10738 آقاي دکتر جمشيدي
108 فراورده و مصالح ساختماني- خواص حرارتي،رطوبتي – مقادير طراحي شده 11055 مهندس بختياري ـ خانم تقي اکبري
109 سيستم هاي مرکب عايق حرارتي بيروني بر پايه پلي استايرن منبسط شده- ويژگي ها 11056 مهندس بختياري ـ خانم تقي اکبري
110 سيستم هاي مرکب عايق حرارتي بيروني بر پايه پشم معدني ـ ويژگي ها 11057 مهندس بختياري ـ خانم تقي اکبري
111 فراورده هاي عايق حرارتي ـ ارزيابي انطباق 11058 دکتر ويسه ـ خانم خدابنده
112 فراورده هاي عايق حرارتي سبکدانه رس منبسط اجرا شده در جاـ فراورده‌هاي فله اي قبل از نصب ـ ويژگي‌ها 1-11059 دکتر ويسه ـ خانم خدابنده
113 فراورده هاي عايق کاري حرارتي ـ تنظيم شرايط تا تعادل رطوبتي تحت شرايط رطوبت و دماي معين 11060 دکتر ويسه ـ خانم خدابنده
114 فراورده هاي عايق کاري حرارتي ـ تعيين خواص مکانيکي شبکه هاي ليف شيشه ـ روش آزمون 11061 دکتر ويسه خانم خدابنده
115 فراورده هاي عايق کاري حرارتي اجرا شده درجا از پرليت منبسط ـ فراورده هاي فله اي و چسبيده قبل از نصب ـ ويژگي ها 1-11062 دکتر ويسه خانم خدابنده
116 فراورده هاي حرارتي براي ساختمان ـ فراورده هاي فوم فنليک ساخته شده در کارخانه ـ ويژگي ها 10953 دکتر ويسه خانم خدابنده
117 فراورده هاي عايق کاري براي ساختمان ـ فراورده هاي شيشه سلولي ساخته شده در کارخانه ـ ويژگي ها 10951 دکتر ويسه خانم خدابنده
118 اکوستيک ـ اندازه گيري جذب صدا در يک اتاق واخنش 10945 آقاي هدايتي خانم رئيسيان
119 فراورده هاي عايق کاري براي ساختمان ـ تعيين رفتار تحت بارگذاري دوره اي ـ روش آزمون 10946 دکتر ويسه خانم خدابنده
120 فراورده هاي عايق کاري براي ساختمان ـ فراورده هاي پشم چوب ساخته شده در کارخانه ـ ويژگي ها 10947 دکتر ويسه خانم خدابنده
121 فراورده هاي عايق کاري براي ساختمان ـ فراورده هاي چوب پنبه منبسط ساخته شده در کارخانه ـ ويژگي ها 10948 دکتر ويسه خانم خدابنده
122 فراورده هاي عايق کاري براي ساختمان ـ فراورده هاي الياف چوب ساخته شده در کارخانه ـ ويژگي ها 10949 دکتر ويسه خانم خدابنده
123 فراورده هاي عايق کاري براي ساختمان ـ فوم پلي استايرن منبسط شده ساخته‌شده در کارخانه ـ ويژگي‌ها 10950 دکتر ويسه خانم خدابنده
124 فراورده هاي عايق کاري براي ساختمان ـ فوم پلي استايرن اکسترود ساخته شده در کارخانه ـ ويژگي ها 10952 دکتر ويسه خانم خدابنده
125 پروفيل هاي پلي وينيل کلرايد سخت براي توليد درها وپنجره ها ـ تعيين مقاومت جوش گوشه ها 10930 دکتر کاري مهندس نائيجي
126 اندازه گيري مقاومت پانل هاي ديوار،کف و سقف در برابر ضربه 11429 مهندس خرمي آذر
127 مصالح ساختماني ، فراورده هاي عايق کاري حرارتي ، اجرا شده درجا از پرليت منبسط ، قسمت دوم 2-11062 خانم خدابنده ـ دکتر ويسه
128 مصالح ساختماني ، فراورده هاي عايق کاري حرارتي ، اجرا شده درجا از ورميکوليت متورق ، قسمت اول 1-11427 خانم خدابنده ـ دکتر ويسه
129 مصالح ساختماني ، فراورده هاي عايق کاري حرارتي ، اجرا شده درجا از ورميکوليت متورق ، قسمت دوم 2-11427 خانم خدابنده ـ دکتر ويسه
130 مصالح ساختماني ، فراورده هاي عايق کاري حرارتي ، پلاستيک هاي سلولي صلب 11423 خانم خدابنده ـ دکتر ويسه
131 مصالح ساختماني ، فراورده هاي عايق کاري حرارتي،تعيين مقاومت بيرون کشيدن سامانه هاي مرکب عايق حرارتي خارجي ، آزمون بلوک اسفنجي 11424 خانم خدابنده ـ دکتر ويسه
132 مصالح ساختماني ، فراورده هاي عايق کاري حرارتي،تعيين مقاومت در برابر ضربه سامانه هاي مرکب عايق حرارتي خارجي 11425 خانم خدابنده ـ دکتر ويسه
133 مصالح ساختماني ، فراورده هاي عايق کاري حرارتي،
واژه نامه 
 8084 خانم خدابنده ـ دکتر ويسه 
134 آزمون هاي واکنش در برابر آتش براي نماها ، قسمت اول : آزمون مقياس متوسط  1-11422  خانم تقي اکبري ـ مهندس بختياري 
135 در ها و پنجره ها ، ديوارهاي پرده اي ، پرسيانا و کرکره هاي بيروني 11092 مهندس نائيجي
136 درها و پنجره ها ، واژه نامه 11418 دکتر کاري ـ مهندس آبروش
137 درها و پنجره ها ، نفوذ پذيري هوا ، رده بندي 11093 مهندس نائيجي
138 درها و پنجره ها ، مقاومت در برابر نيروي باد، رده بندي 11420 مهندس نائيجي
139 درها و پنجره ها ، مقاومت در برابر نيروي باد، روش آزمون 11421 مهندس نائيجي
140 عملکرد حرارتي پنحره‌ها، درها، و کرکره‌ها و محاسبه ضريب انتقال حرارت، قسمت اول 1-11419 خانم هراتيان
141 عملکرد حرارتي پنحره ها ، درها و کرکره‌هاي بيروني ، تعيين ضريب انتقال حرارت با روش محفظه گرم، قسمت دوم 2-11419 خانم هراتيان
142 روش‌هاي آماري براي کنترل کيفيت مصالح و اجزاي ساختماني 11519 خانم خدابنده ـ دکتر ويسه
143 تعيين مقاومت حرارتي با استفاده از صفحه گرم محافظت شده و روش‌هاي جريان حرارت سنج ـ فرآورده‌هاي ضخيم داراي مقاومت حرارتي متوسط و زياد 11520 خانم خدابنده ـ دکتر ويسه
144 فرآورده‌هاي عايق کاري حرارتي-تعيين مقاومت در برابر فرورفتگي سامانه‌هاي مرکب عايق حرارتي خارجي  (ETICS)‌ـ روش آزمون 11426 خانم خدابنده ـ دکتر ويسه
145 افزودني هاي بتن ملات و دوغاب ـ اندازه گيري آب انداختگي بتن ـ روش آزمون 4-8117 مهندس پورخورشيدي
146 افزودني هاي بتن ملات و دوغاب ـ نمونه برداري ، کنترل و ارزيابي انطباق- روش آزمون 6-2930 مهندس پورخورشيدي
147 افزودني هاي بتن ملات و دوغاب ـ اندازه گيري جذب موئينه ـ روش آزمون  5-8117  مهندس پورخورشيدي 
148 افزودني هاي بتن ملات و دوغاب ـ تعيين زمان گيرش  2-8117  مهندس پورخورشيدي 
149 افزودني هاي بتن ملات و دوغاب ـ طيف سنجي مادون قرمز  6-8117  مهندس پورخورشيدي- مهندس نجيمي 
150  افزودني هاي بتن ملات و دوغاب ـ تعيين مقدار کلريد محلول در آب ـ روش آزمون  10-8117 مهندس پورخورشيدي- دکتر جمشيدي 
151 افزودني هاي بتن ملات و دوغاب – تعيين مقدار مواد خشک   8-8117  مهندس پورخورشيدي- مهندس نجيمي
152 تعيين ضريب انتقال حرارت با روش محفظه گرم – قسمت دوم: چهارچوب ها   2-11622 خانم هراتيان 
نمايش : 4493 تاریخ انتشار : 1390/11/12 17:36:35 امتیاز :
0/0
0 رای
نظرات توسط کاربران نگاشته شده است و مسئولیت آن بعهده نویسنده مطلب میباشد.
موضوع :
از طرف :


Powered by CMSIRAN © 2019 - 2020