05
اردیبهشت1390
توسط : علي خزائي
برتر
کاويتاسيون در پمپ هاي سانتريفوژ

کاويتاسيون در پمپ هاي سانتريفوژ

عملکرد پمپهاي سانتريفوژ در حالت بحراني مي تواند موجب اختلال سيستمهاي مربوطه شود. از جمله اين سيستمها نيروگاههاي حرارتي و صنايع پتروشيمي است. در بعضي مواقع تعيين علت دقيق عملکرد ناپايدار پمپ ممکن نيست. جريان توربولان و يا شرايط غير عادي جريان مي تواند موجب لرزشهاي شديد و خارج شدن پمپ از مدار شود.
نمايش : 3956 نظرات کاربران : 0 امتیاز :
5/0
3 رای
05
اردیبهشت1390
توسط : علي خزائي
برتر
بررسي و معرفي پمپ ها

بررسي و معرفي پمپ ها

مهمترين ترکيبات عمومي مواد ساختماني پمپها عبارتند از: مواد: پمپهاي سانتريفيوژ که معمولا به بازار عرضه مي شوند داراي ترکيبات برنزي، تمام برنزي ،يا داراي ترکيب آهني مي باشند . در ساختار نيمه برنزي ،پروانه خلاف شافت (اگر بکار برده شده باشد ) و رينگهاي سايشي برنزي خواهد بود و محفظه از چدن است .
نمايش : 4698 نظرات کاربران : 0 امتیاز :
5/0
1 رای